Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2019

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sytuacja finansowa podmiotu zdrowotnego podległego gminie.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Michałów i sprawozdań poszczególnych komisji Rady Gminy za 2019 r., w tym sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z omówieniem zrealizowanych w mijającym roku zadań inwestycyjnych.
9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałów na lata 2020-2022;
f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów;
g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
h) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Michałów;
i) w sprawie rocznego „Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ";
j) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Micha/ów i Komisji Rady Gminy Michałów na 2019 rok
11. Wolne wnioski i informacje. 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1799353Osób Online: 3