Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2019

W dniu 28 października 2019 r. o godzinie 9.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym wraz z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Michałów za 2018 r.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Michałów za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
8. Informacja z realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów"
9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
10. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Pińczowie na kadencję 2020-2023:
- przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach.
- wybór ławnika w trybie głosowania tajnego.
- stwierdzenie wyboru ławnika.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
d) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r.;
e) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów;
f) w sprawie zamiaru przekształcenia placówek oświatowych w Michałowie i Sędowicach;
g) w sprawie zamiaru przekształcenia placówek oświatowych w Górach i Węchadłowie,
12. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców miejscowości Sędowice.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1576786Osób Online: 6