Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2018

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 r.

Nakłada ona na gminy m.in.: 

  • obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.
     
  • obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Mając na względzie powyższe Urząd Gminy Michałów zaopatrzył się w system zarządzania sesją umożliwiający imienne głosowanie przez Radnych.

Sesję Rady będzie można śledzić w czasie rzeczywistym poprzez stronę  https://michalow.bip.gov.pl .  Na stronie powstanie również archiwum sesji, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyszukiwania i odtworzenia sesji.Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

 


 

Klauzula informacyjna Sesja Rady Gminy Online
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:
 
1. Obrady Rady Gminy Michałów są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez Facebook, Youtube Live).
 
2. Pani/ Pana dane osobowe zostaną ujawnione na nagraniu będą publicznie dostępne w miejscach wskazanych w pkt 1, zarówno podczas transmisji, jak i na utrwalonej kopii nagrania.
 
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów reprezentowana przez Wójta Gminy Michałów z siedzibą w Michałowie, Michałów 115, e-mail: michalow@op.pl.
 
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
 
6. Ma Pani/ Pan prawo do:
a. dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
b. żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 16 RODO;
c. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 
 
7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. przenoszenia danych, ani cofnięcia zgody z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania nie jest zgoda, ani umowa;
b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f RODO;
c. usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, o którym mowa w pkt 1.
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1249080Osób Online: 31