Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja z realizacji projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II"
5. Informacja dyrektorów szkół na temat osiągnięć uczniów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2017/2018 wraz z informacją o bieżącym funkcjonowaniu Zespołów Placówek Oświatowych na terenie gminy Michałów i stanie ich przygotowań do roku szkolnego 2018-2019.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Michałów w roku szkolnym 2017/2018.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych w obowiązującej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałów na lata 2016-2020 ".
8. Raport z realizacji „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów ".
9. Informacja z realizacji,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów "
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym wraz
- z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Michałów za 2017 r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz
- z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 r.
13. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Michałów z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Michałów i informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i SZOZ w Michałowie.
14. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów uzależnień za pierwsze półrocze 2018 r.
15. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
16. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;
c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2014-2020 ";
e) w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach;
f) w sprawie Statutu Gminy Michałów;
g) w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1276366Osób Online: 12