Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja kierownika SZOZ na temat funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, w tym sytuacji finansowej podmiotu leczniczego, realizacji kontraktu za 2017 r. i planu kontraktu na 2018 r. wraz z omówieniem potrzeb i możliwości w zakresie realizacji programów zdrowotnych na terenie gminy Michałów.

  5. Sprawozdanie z działalności GOPS w Michałowie za 2017 r.

  6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2017.

  7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  9. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

10. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałów na 2017 r. wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego gminy.

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

c) w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;

d)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2017 rok;

e) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej;

f) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów w celu przekazania go organowi regulacyjnemu.

g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur Dolny stanowiącej własność Gminy Michałów.

15.Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1307941Osób Online: 1