ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

1. Wstęp.        

System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony w naszej Gminie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Prawo miejscowe w oparciu, o które funkcjonuje system:

 

 • uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r

            w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy      Michałów,

 • uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów,
 • uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada  2016 r w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
 • uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów,
 • uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

 1. Zasady działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Michałów.

  System obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe (np. firmy, sklepy, instytucje, świetlice, szkoły).

Przyjęto metodę ustalenia opłaty od mieszkańca nie różnicując stawek i tak opłata wynosi:

            - 4,50 zł miesięcznie – odpady segregowane,

            - 7,00 zł miesięcznie – odpady zmieszane.


Ustalono zryczałtowaną stawkę opłaty 100 zł rocznie od jednego domku letniskowego  lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie  przez część  roku – w przypadku jeżeli odpady  komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 150 zł rocznie jeżeli nie są zbierane w sposób selektywny.

Dla nieruchomości niezamieszkałych ustalono opłatę od pojemnika.

Opłaty za pojemniki kształtują się następująco:

–        przy odbiorze  odpadów gromadzonych w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l i 120 l – w wysokości 30 zł,

b) o pojemności 240 l – w wysokości 35 zł,

c) o pojemności 660 l – w wysokości 50 zł,

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 70 zł,

e) kontener KP-7 – w wysokości 350 zł.

–        przy odbiorze  odpadów gromadzonych w sposób niesegregowany:

            a) o pojemności 110 l i 120 l – w wysokości 40 zł,

b) o pojemności 240 l – w wysokości 50 zł,

c) o pojemności 660 l – w wysokości 80 zł,

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 120 zł,

            e) kontener KP-7 – w wysokości 650 zł.

 

            Na terenie Gminy Michałów działa również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Tomaszowie 11a. Czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach od 8.00 do 15.00.          
Transport odpadów do PSZOK-u właściciel nieruchomości organizuje sobie we własnym zakresie.

            Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane następujących frakcji:

papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia
i opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, tekstylia, opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych.

 

Przy segregacji odpadów obowiązuje następująca kolorystyka worków:

–        niebieski- papier i tektura,

–        zielony- szkło,

–        brązowy-odpady ulegające biodegradacji,

–        żółty-metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

–        czarny- pozostałe odpady.

 

Przeprowadzone zostaną 2 zbiórki obwoźne tzw. wystawki odpadów następujących frakcji:

–        meble i inne wielkogabarytowe,

–        zużyte opony,

–        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mieszkańcy mogą dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu gminy bądź u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.

Terminy opłat:

a) za I kwartał  do 15 marca danego roku,

b) za II kwartał  do 15 maja danego roku,
c) za III kwartał do 15 września danego roku,
d) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

 

Opłaty ryczałtowe, którymi objęte są domki letniskowe wnoszone są  w terminie do 15 września danego roku.

 

3. Umowa zawarta przez Gminę Michałów na odbiór i transport odpadów komunalnych.

 

            W wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Michałów zawarła umowę na odbiór
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałów z Przedsiębiorstwem Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 28-400 Pińczów, ul. Słabska 13. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2018 r.

 

4. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.       

 

            Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO) przyjętego  uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2014 r, poz. 2205) gmina Michałów wchodzi w skład  regionu 3 gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego. Wg WPGO w regionie tym  istnieje Regionalna instalacja  w msc. Włoszczowa ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa.

 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2017 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planuje się prace w zakresie: poprawa infrastruktury technicznej.    

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem,  recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.    

Koszty związane z obsługą systemu, w tym również koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wg stanu na dzień
31 grudnia 2017 r kształtują się następująco:           

         - koszty wynikające z odbioru i zagospodarowania  odpadów komunalnych – 262 356,00 zł,

–        wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 1 051,00 zł,

–        koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
5 199,98 zł,

–       wykonanie złącza licznikowego na PSZOKu w Tomaszowie – 1 306,08 zł.

7. Liczba mieszkańców.

Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Michalów na podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Michałowie wg stanu na dzień 31 grudzień 2017 r.  wynosi 4726.

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji.        
Wg danych na dzień 31 grudnia 2017r wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklaracje.

9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2017 r.


INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY I SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA

 

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych7)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych7)

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych9)

Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

 

29-100 Włoszczowa ul. Przedborska 89

20 03 01

     Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

479,73

R12

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

44,795

R12

15 01 07

Opakowania ze szkła

17,34

R12

Odzysk poza instalacjami i urządzeniami

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek
i remontów

0,85

R5

 

 

 

 

 

SUMA

542,715

 


10.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

                                                                                                                                               
  W 2017 r nie przeznaczono odpadów komunalnych do składowania.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1276371Osób Online: 8