KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2018

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM WRAZ Z ODPOWIADAJĄCĄ IM LICZBĄ PUNKTÓW ORAZ DOKUMENTAMI NIEZBĘDNYMI DO ICH POTWIERDZENIA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁÓW

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM WRAZ Z ODPOWIADAJĄCĄ IM LICZBĄ PUNKTÓW ORAZ DOKUMENTAMI NIEZBĘDNYMI DO ICH POTWIERDZENIA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁÓW.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Zadeklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

5 pkt

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą.

5 pkt

a/ zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/ opiekunów prawnych

b/ w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie stacjonarnym studiów lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu, w roku szkolnym na który przeprowadzona jest rekrutacja.

5 pkt

Kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka w tym samym przedszkolu

4.

Wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę.

5 pkt

Informacja lub wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji

 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym (pierwszeństwo przyjęcia dzieci do starszych grup wiekowych), a w przypadku braku rozstrzygnięcia dzieci - rodziców pracujących.

 

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM WRAZ Z ODPOWIADAJĄCĄ IM LICZBĄ PUNKTÓW ORAZ DOKUMENTAMI NIEZBĘDNYMI DO ICH POTWIERDZENIA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁÓW.

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej szkoły podstawowej.

5 pkt

Weryfikuje szkoła

2.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej.

5 pkt

Oświadczenie

3.

W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

5 pkt

Oświadczenie

4.

Uczęszczanie kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Michałów.

5 pkt

Oświadczenie

5.

Rodzeństwo kandydata również ubiega się o przyjęcie w danej szkole.

5 pkt

Weryfikuje szkoła

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1050977Osób Online: 2