Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2017

W dniu 15 września 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja na temat proponowanego do realizacji projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II"
5. Informacja dyrektorów szkół na temat osiągnięć uczniów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2016/2017 wraz z informacją o bieżącym funkcjonowaniu Zespołów Placówek Oświatowych na terenie gminy Michałów i stanie ich przygotowań do roku szkolnego 2017-2018.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami, w tym:
- zapoznanie z pismami i stanowiskami organów nadrzędnych dotyczącymi granic drogi we Wrocieryżu (koło P. Miki);
- zapoznanie z etapem sprawy związanej z odwodnieniem działki P. Kubickiej;
- informacja na temat stanu realizacji przyłączeń do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej.
9. Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na kolejny wniosek rodziców i mieszkańców Węchadłowa skierowany do Rady Gminy Michałów o zmianę uchwały Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r.
10. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Michałów z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Michałów i informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i SZOZ w Michałowie.
11. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów uzależnień za pierwsze półrocze 2017 r.
12. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.;
d) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów;
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przestanków komunikacyjnych, których właścicielem łub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  888913Osób Online: 15