RZĄDOWY PROGRAM WSPOMAGANIA W LATACH 2015-2018 ORGANÓW PROWADZACYCH SZKOŁY W ZAPEWNIENIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI W SZKOŁACH – BEZPIECZNA+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2017

Gmina Michałow otrzymała dofinasowanie w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+”. Kwota otrzymanej dotacji celowej na przedmiotowe zadanie wynosi: 2 760,00 złotych. Koszt całkowity zadania to kwota: 3 450,00 złotych

Program będzie prowadzony w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górach.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego w ramach programu „Bezpieczna+” było zapewnienie przez gminę Michałów własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2624294Osób Online: 4