WYPRAWKA SZKOLNA 2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2016

Wójt Gminy Michałów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informuje, że uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1045),

- Zarządzenie Nr O.31.2016 Wójta Gminy Michałów z dnia 08.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

 

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

 • 1) słabowidzących,
 • 2) niesłyszących,
 • 3) słabosłyszących,
 • 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 

325 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy

III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

 

350 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej

szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników

do kształcenia specjalnego;

 

Sposób ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych:

1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia pobierają wniosek o dofinansowanie podręczników w szkole. Po jego wypełnieniu składają go do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 09 września 2016 r.

2. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy o systemie oświaty.

3. Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie przedkładają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników bądź też potwierdzenie zakupu – w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów), następnie dyrektor na jego podstawie zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości takiej, jak podano wyżej.  Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna”.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie WYPRAWKA SZKOLNA 2016

  WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Odwiedzin:  2100963Osób Online: 3